Lấy danh sách nhân viên

 • /api/user/index: Tính năng này dùng để lấy danh sách nhân viên của doanh nghiệp

Request

 data = [
  page: int, //page load
  icpp: int //số record / page (tối đa 50 record)
 ]

Response

JSON decode the response to get the structure:

KeyTypeDescription

code

int

1 = success or 0 = failed

messages

string

is a error message if code = 0

data

array

is an array of articles

[
  {
    'totalPages': int // Tổng số page
    'page': int // Page hiện tại
    'users': [ // Kết quả trả về
      // user 1
      [
        'id': int // Id nhân viên
        'username': string // username
        'fullName': string // Tên đầy đủ
        'email': string // Email
        'mobile': string // Mobile
        'roleName': string // Nhóm quyền nhân viên
        'depots': [ // Danh sách kho nhân viên đang quản lý
          // Key này sẽ không được trả về nếu nhân viên
          // không bị giới hạn kho (được quản lý hết các kho)
          'id kho 1' => string, // Tên kho 1
          'id kho 2' => string, // Tên kho 2
          ..........
        ]
      ],
      // user 2
      .........
    ]
}

Last updated