Lấy danh sách nhân viên
  • /api/user/index: Tính năng này dùng để lấy danh sách nhân viên của doanh nghiệp

Request

1
data = [
2
page: int, //page load
3
icpp: int //số record / page (tối đa 50 record)
4
]
Copied!

Response

JSON decode the response to get the structure:
Key
Type
Description
code
int
1 = success or 0 = failed
messages
string
is a error message if code = 0
data
array
is an array of articles
1
[
2
{
3
'totalPages': int // Tổng số page
4
'page': int // Page hiện tại
5
'users': [ // Kết quả trả về
6
// user 1
7
[
8
'id': int // Id nhân viên
9
'username': string // username
10
'fullName': string // Tên đầy đủ
11
'email': string // Email
12
'mobile': string // Mobile
13
'roleName': string // Nhóm quyền nhân viên
14
'depots': [ // Danh sách kho nhân viên đang quản lý
15
// Key này sẽ không được trả về nếu nhân viên
16
// không bị giới hạn kho (được quản lý hết các kho)
17
'id kho 1' => string, // Tên kho 1
18
'id kho 2' => string, // Tên kho 2
19
..........
20
]
21
],
22
// user 2
23
.........
24
]
25
}
Copied!
Copy link