Links

Lấy danh sách nhân viên

  • /api/user/index: Tính năng này dùng để lấy danh sách nhân viên của doanh nghiệp

Request

data = [
page: int, //page load
icpp: int //số record / page (tối đa 50 record)
]

Response

JSON decode the response to get the structure:
Key
Type
Description
code
int
1 = success or 0 = failed
messages
string
is a error message if code = 0
data
array
is an array of articles
[
{
'totalPages': int // Tổng số page
'page': int // Page hiện tại
'users': [ // Kết quả trả về
// user 1
[
'id': int // Id nhân viên
'username': string // username
'fullName': string // Tên đầy đủ
'email': string // Email
'mobile': string // Mobile
'roleName': string // Nhóm quyền nhân viên
'depots': [ // Danh sách kho nhân viên đang quản lý
// Key này sẽ không được trả về nếu nhân viên
// không bị giới hạn kho (được quản lý hết các kho)
'id kho 1' => string, // Tên kho 1
'id kho 2' => string, // Tên kho 2
..........
]
],
// user 2
.........
]
}