Lấy danh sách bảo hành

 • /api/warranty/list: Tính năng này dùng để lấy danh sách bảo hành của doanh nghiệp

Request

ParamTypeRequiredDescription

page

Int

No

Phân trang (giá trị mặc định là 1)

customerMobile

String

No

Số điện thoại khách hàng

fromCreatedDate

String

No

Ngày tiếp nhận bảo hành từ (định dạng Y-m-d)

toCreatedDate

String

No

Ngày tiếp nhận bảo hành đến (định dạng Y-m-d)

fromReturnDate

String

No

Ngày hẹn trả từ (định dạng Y-m-d)

toReturnDate

String

No

Ngày hẹn trả đến (định dạng Y-m-d)

Response

JSON decode the response to get the structure:

KeyTypeDescription

code

int

1 = success or 0 = failed

messages

String

Is a error messages if code = 0

data

[ ]

Mảng danh sách bảo hành của doanh nghiệp

[
  {
    'totalPages': int //tổng số page
    'page': int // page hiện tại
    'warranties': [ // Kết quả trả về
      // warranty 1
      [
        'id': int // Id bảo hành
        'depotName': string // Cửa hàng bảo hành
        'customerName': string // Tên khách hàng
        'customerMobile': string // Số điện thoại khách hàng
        'customerAddress': string // Địa chỉ khách hàng
        'productName': string // Tên sản phẩm
        'imei': string // IMEI sản phẩm
        'type': string // Kiểu bảo hành
        'price': int // Phí thực tế
        'serviceFee': string // Phí báo khách
        'reason': string // Lý do bảo hành
        'status': string // Trạng thái bảo hành
        'returnStatus': string // Trạng thái trả bảo hành
        'boughtDate': string // Ngày mua sản phẩm
        'returnDate': string // Ngày hẹn trả bảo hành
        'returnedDate': string // Ngày trả bảo hành
        'createdByName': string // Người tạo bảo hành
        'technicalStaffByName': string // Người sửa
        'technicalReviewByName': string // Người kiểm tra
        'returnedByName': string // Người trả
        'description': string // Ghi chú
      ]
      // warranty 2
    ]
}

Last updated