Lấy danh sách bảo hành
  • /api/warranty/list: Tính năng này dùng để lấy danh sách bảo hành của doanh nghiệp

Request

Param
Type
Required
Description
page
Int
No
Phân trang (giá trị mặc định là 1)
customerMobile
String
No
Số điện thoại khách hàng
fromCreatedDate
String
No
Ngày tiếp nhận bảo hành từ (định dạng Y-m-d)
toCreatedDate
String
No
Ngày tiếp nhận bảo hành đến (định dạng Y-m-d)
fromReturnDate
String
No
Ngày hẹn trả từ (định dạng Y-m-d)
toReturnDate
String
No
Ngày hẹn trả đến (định dạng Y-m-d)

Response

JSON decode the response to get the structure:
Key
Type
Description
code
int
1 = success or 0 = failed
messages
String
Is a error messages if code = 0
data
[ ]
Mảng danh sách bảo hành của doanh nghiệp
1
[
2
{
3
'totalPages': int //tổng số page
4
'page': int // page hiện tại
5
'warranties': [ // Kết quả trả về
6
// warranty 1
7
[
8
'id': int // Id bảo hành
9
'depotName': string // Cửa hàng bảo hành
10
'customerName': string // Tên khách hàng
11
'customerMobile': string // Số điện thoại khách hàng
12
'customerAddress': string // Địa chỉ khách hàng
13
'productName': string // Tên sản phẩm
14
'imei': string // IMEI sản phẩm
15
'type': string // Kiểu bảo hành
16
'price': int // Phí thực tế
17
'serviceFee': string // Phí báo khách
18
'reason': string // Lý do bảo hành
19
'status': string // Trạng thái bảo hành
20
'returnStatus': string // Trạng thái trả bảo hành
21
'boughtDate': string // Ngày mua sản phẩm
22
'returnDate': string // Ngày hẹn trả bảo hành
23
'returnedDate': string // Ngày trả bảo hành
24
'createdByName': string // Người tạo bảo hành
25
'technicalStaffByName': string // Người sửa
26
'technicalReviewByName': string // Người kiểm tra
27
'returnedByName': string // Người trả
28
'description': string // Ghi chú
29
]
30
// warranty 2
31
]
32
}
Copied!
Copy link