Links

Lấy danh sách bảo hành

  • /api/warranty/list: Tính năng này dùng để lấy danh sách bảo hành của doanh nghiệp

Request

Param
Type
Required
Description
page
Int
No
Phân trang (giá trị mặc định là 1)
customerMobile
String
No
Số điện thoại khách hàng
fromCreatedDate
String
No
Ngày tiếp nhận bảo hành từ (định dạng Y-m-d)
toCreatedDate
String
No
Ngày tiếp nhận bảo hành đến (định dạng Y-m-d)
fromReturnDate
String
No
Ngày hẹn trả từ (định dạng Y-m-d)
toReturnDate
String
No
Ngày hẹn trả đến (định dạng Y-m-d)

Response

JSON decode the response to get the structure:
Key
Type
Description
code
int
1 = success or 0 = failed
messages
String
Is a error messages if code = 0
data
[ ]
Mảng danh sách bảo hành của doanh nghiệp
[
{
'totalPages': int //tổng số page
'page': int // page hiện tại
'warranties': [ // Kết quả trả về
// warranty 1
[
'id': int // Id bảo hành
'depotName': string // Cửa hàng bảo hành
'customerName': string // Tên khách hàng
'customerMobile': string // Số điện thoại khách hàng
'customerAddress': string // Địa chỉ khách hàng
'productName': string // Tên sản phẩm
'imei': string // IMEI sản phẩm
'type': string // Kiểu bảo hành
'price': int // Phí thực tế
'serviceFee': string // Phí báo khách
'reason': string // Lý do bảo hành
'status': string // Trạng thái bảo hành
'returnStatus': string // Trạng thái trả bảo hành
'boughtDate': string // Ngày mua sản phẩm
'returnDate': string // Ngày hẹn trả bảo hành
'returnedDate': string // Ngày trả bảo hành
'createdByName': string // Người tạo bảo hành
'technicalStaffByName': string // Người sửa
'technicalReviewByName': string // Người kiểm tra
'returnedByName': string // Người trả
'description': string // Ghi chú
]
// warranty 2
]
}