Lấy danh sách sản phẩm

 • /api/product/search: Tính năng này dùng để lấy danh sách sản phẩm ở trên Nhanh.vn. Dữ liệu sẽ được phân trang, mỗi trang tối đa không quá 100 sản phẩm.

Request

Response

 • JSON decode the response to get the structure:

[
  "totalPages": 30, // int
  "products": [
      { }, // each product item, all properties are listed in the table below
      { }
  ]
]

Inventory

 • Tồn kho:

[
  // Tổng tồn trong tất cả các kho
  "remain": int // số lượng tồn kho
  "shipping": int // số lượng đang giao hàng
  "holding": int // số lượng đang tạm giữ
  "damage": int // số lượng lỗi
  "available": int // số lượng có thể bán (sử dụng để hiển thị trên website, chặn đặt hàng khi hết số tồn hoặc vượt quá số tồn).
  "warranty": int // số lượng bảo hành
  "warrantyHolding": int // Số lượng đang bảo hành
  "depots": [ // Tồn tại từng kho
    "depotId" => [
      "remain": int // số lượng tồn kho
      "shipping": int // số lượng đang giao hàng
      "holding": int // số lượng đang tạm giữ
      "damage": int // số lượng lỗi
      "available": int // số lượng có thể bán (sử dụng để hiển thị trên website, chặn đặt hàng khi hết số tồn hoặcvượt quá số tồn).
      "warranty": int // số lượng bảo hành
      "warrantyHolding": int // Số lượng đang bảo hành
    ],
    "depotId" => [
      // ...
    ],
  ]
]

Attributes

 • Thuộc tính sản phẩm:

[
  [
  	"id_thuoc_tinh" => [
	    "attributeName" => string, //Tên thuộc tính
	    "id" => int,
	    "name" => string
  	],
	  "id_thuoc_tinh" => [
	    "attributeName" => string, //Tên thuộc tính
	    "id" => int,
	    "name" => string,
	    "parent" => [ // parent color
	      "id" => int,
	      "name" => string
	    ]
	  ]
	]
]

Units

 • Đơn vị tính

[
  [
    "id" => int, // ID đơn vị tính
    "name" => string // Tên đơn vị tính
    "quantity" => int // Số lượng quy đổi
    "importPrice" => double // Giá nhập
    "price" => double // Giá lẻ
    "wholesalePrice" => double // Giá buôn
  ],
  [
    ...
  ]
]

Last updated