Lấy danh sách lịch sử đơn hàng

 • /api/order/history: Tính năng này dùng để lấy lịch sử thao tác với đơn hàng.

Request

ParamTypeRequiredDescription

orderId

Int

Yes

ID đơn hàng trên Nhanh.vn

Response

 • JSON decode the response to get the structure:

KeyTypeDescription

code

int

1 = success or 0 = failed

messages

array

is an array of error messages if code = 0

data

array

Mảng danh sách lịch sử thao tác của đơn hàng

[
  // history 1
  [
    "step": Hành động,
    "createdBy": Được thao tác bởi ai,
    "createdDateTime": Thời gian thao tác, định dạng yyyy-mm-dd hh:mm:ii
    "oldStatus": Trạng thái trước khi thao tác,
    "newStatus": Trạng thái sau khi thao tác
  ]
  // history 2
  // ...
]

Last updated