Links
Comment on page

Lấy danh sách lịch sử đơn hàng

  • /api/order/history: Tính năng này dùng để lấy lịch sử thao tác với đơn hàng.

Request

Param
Type
Required
Description
orderId
Int
Yes
ID đơn hàng trên Nhanh.vn

Response

  • JSON decode the response to get the structure:
Key
Type
Description
code
int
1 = success or 0 = failed
messages
array
is an array of error messages if code = 0
data
array
Mảng danh sách lịch sử thao tác của đơn hàng
[
// history 1
[
"step": Hành động,
"createdBy": Được thao tác bởi ai,
"createdDateTime": Thời gian thao tác, định dạng yyyy-mm-dd hh:mm:ii
"oldStatus": Trạng thái trước khi thao tác,
"newStatus": Trạng thái sau khi thao tác
]
// history 2
// ...
]