Lấy danh sách đơn hàng
  • /api/order/index: Tính năng này dùng để lấy danh sách đơn hàng.
  • Chú ý:
    • Hệ thống chỉ hỗ trợ lấy đơn hàng trong 10 ngày. Nếu bạn không truyền param fromDate và toDate hoặc customerId hoặc customerMobile, mặc định sẽ lấy 10 ngày gần nhất.
    • Nếu bạn muốn lấy dữ liệu các ngày cũ hơn, xin vui lòng truyền fromDate và toDate trong khoảng 10 ngày (VD: 2020-09-01 => 2020-09-10, 2020-09-11 => 2020-09-20)

Request

Param
Type
Required
Description
page
int
No
Phân trang (giá trị mặc định là 1)
fromDate
string
No
Ngày tạo đơn hàng: Định dạng y-m-d.
toDate
string
No
Ngày tạo đơn hàng: Định dạng y-m-d.
id
int
No
ID đơn hàng trên Nhanh.vn
customerMobile
string
No
điện thoại của người nhận hàng
statuses
array
No
Trạng thái đơn hàng xem tại đây
fromDeliveryDate
string
No
Định dạng: y-m-d. Ngày giao hàng
toDeliveryDate
string
No
Định dạng: y-m-d. Ngày giao hàng
carrierId
int
No
id hãng vận chuyển (Lấy từ /api/shipping/fee)
carrierCode
string(36)
No
Mã vận đơn hãng vận chuyển
type
string
No
Loại đơn hàng, giá trị có thể là: “Shipping” (Chuyển hàng) hoặc “Shopping” (Khách tới mua tại cửa hàng).“PreOrder”(Khách đặt hàng trước).Giá trị mặc định là Shipping.
shippingType
string
No
Loại chuyển hàng: - [G] Chuyển hàng tận nhà - [Đ] Đổi sản phẩm - [T] Khách trả lại hàng
customerCityId
int
No
Mã thành phố của người nhận hàng (Lấy từ /api/shipping/location)
customerDistrictId
int
No
Mã quận huyện của người nhận hàng (Lấy từ /api/shipping/location)
handoverId
int
No
ID biên bản bàn giao

Response

JSON decode the response to get the structure:
Key
Type
Description
code
int
1 = success or 0 = failed
messages
[ ]
is an array of error messages if code = 0
data
[ ]
Mảng danh sách đơn hàng
1
data =
2
[
3
"totalPages": int, // Tổng số trang
4
"totalRecords": int, // Tổng số bản ghi tất cả các trang
5
"page": int, // Trang hiện tại
6
"orders": [ // Danh sách đơn hàng trang hiện tại
7
[
8
// Đơn hàng 1
9
"id": int, // ID đơn hàng
10
"privateId": string, // ID website tích hợp
11
"depotId": int, // Mã kho
12
"depotName": string, // Tên Cửa hàng
13
"typeId": int, //mã loại đơn hàng
14
"type": string, // Loại đơn hàng (Shipping | Shopping)
15
"shippingTypeId": int, //Mã loại chuyển hàng
16
"shippingType": string, // Loại chuyển hàng
17
"moneyDiscount": double, // Tiền chiết khấu
18
"moneyDeposit": double, // Tiền đặt cọc
19
"moneyTransfer": double, // Tiền chuyển khoản
20
"serviceId": int, // Mã dịch vụ vận chuyển
21
"carrierId": int, // ID hãng vận chuyển
22
"carrierCode": string, // Mã hãng vận chuyển
23
"carrierName": string, // Tên hãng vận chuyển
24
"shipFee": double, // Phí vận chuyển,
25
"codFee": double, // Phí thu tiền hộ,
26
"declaredFee": double, // Phí bảo hiểm (Nếu đơn có mua bảo hiểm và hãng có thu phí bảo hiểm)
27
"customerShipFee": double,// Phí thu của khách,
28
"returnFee": double,// Phí chuyển hoàn,
29
"overWeightShipFee": double,// Phí vượt cân,
30
"carrierServiceName": string, // Dịch vụ vân chuyển
31
"description": string, // ghi chú của khách hàng
32
"privateDescription" string, // ghi chú của CSKH
33
"customerId": int, // Mã khách hàng
34
"customerName": string, // Tên khách hàng
35
"customerMobile": string, // Họ tên khách hàng
36
"customerEmail": string, // Email khách hàng
37
"customerAddress": string, // Địa chỉ khách hàng
38
"customerCityId": int, // Mã tỉnh
39
"customerCity": string, // Thành phố
40
"customerDistrictId": int, // Mã quận/huyện
41
"customerDistrict": string, // Quận huyện
42
"createdById" : int, // ID người tạo đơn
43
"createdByName": string,// Người tạo đơn
44
"createdDateTime": string, // Thời gian tạo đơn hàng
45
"deliveryDate": string, // Thời gian giao đơn hàng
46
"statusCode": string, // Mã trạng thái
47
"statusName": string, // Trạng thái đơn hàng
48
"calcTotalMoney" : double, // Tổng thu của khách
49
"trafficSourceId" : int // Id nguồn đơn hàng
50
"trafficSourceName" : string // Tên nguồn đơn hàng
51
"saleId": int // ID nhân viên bán hàng
52
"saleName": string // Tên nhân viên bán hàng,
53
"products": array, // Xem bảng Order product bên dưới,
54
"returnFromOrderId" : int // với đơn loại trả hàng, có thể có thêm thuộc tính này để biết trả từ đơn hàng nào
55
"channel" : int // Kênh bán,
56
"affiliateCode" : string // mã giới thiệu
57
"affiliateBonusCash" : int // tiền hoa hồng được hưởng theo mã giới thiệu
58
"affiliateBonusPercent" : int, // phần trăm hoa hồng được hưởng theo mã giới thiệu
59
"tags": array, // Xem bảng Order tags bên dưới,
60
"saleChannel": string // Kênh bán hàng
61
],
62
[
63
// Đơn hàng 2
64
],
65
// ...
66
]
67
]
Copied!

Order Product

1
[
2
[
3
"productId": int, // ID sản phẩm
4
"productName": string, // Tên sản phẩm
5
"productCode": int, // Mã sản phẩm
6
"productBarcode": string, // Mã vạch sản phẩm
7
"price": double, // Giá sản phẩm
8
"quantity": double, // Số lượng sản phẩm
9
"weight": int , // Trọng lượng sản phẩm
10
"imei": string, // IMEI của sản phẩm
11
"discount": double, // Chiết khấu theo sản phẩm
12
"description": string, // Mô tả sản phẩm
13
],
14
[
15
// Sản phẩm 2
16
],
17
// ...
18
]
Copied!

Order tags

1
[
2
'Nhãn 1'
3
],
4
[
5
'Nhãn 2'
6
],
7
[
8
// Nhãn 3
9
]
10
// ...
Copied!