Lấy danh sách đơn hàng

 • /api/order/index: Tính năng này dùng để lấy danh sách đơn hàng.

 • Chú ý:

  • Hệ thống chỉ hỗ trợ lấy đơn hàng trong 10 ngày. Nếu bạn không truyền param fromDate và toDate hoặc customerId hoặc customerMobile, mặc định sẽ lấy 10 ngày gần nhất.

  • Nếu bạn muốn lấy dữ liệu các ngày cũ hơn, xin vui lòng truyền fromDate và toDate trong khoảng 10 ngày (VD: 2020-09-01 => 2020-09-10, 2020-09-11 => 2020-09-20)

Request

Response

JSON decode the response to get the structure:

data =
[
  "totalPages": int, // Tổng số trang
  "totalRecords": int, // Tổng số bản ghi tất cả các trang
  "page": int, // Trang hiện tại
  "orders": [ // Danh sách đơn hàng trang hiện tại
    [
      // Đơn hàng 1
      "id": int, // ID đơn hàng
      "privateId": string, // ID website tích hợp
      "depotId": int, // Mã kho
      "depotName": string, // Tên Cửa hàng
      "typeId": int, //mã loại đơn hàng
      "type": string, // Loại đơn hàng (Shipping | Shopping)
      "shippingTypeId": int, //Mã loại chuyển hàng
      "shippingType": string, // Loại chuyển hàng
      "moneyDiscount": double, // Tiền chiết khấu
      "moneyDeposit": double, // Tiền đặt cọc
      "moneyTransfer": double, // Tiền chuyển khoản
      "serviceId": int, // Mã dịch vụ vận chuyển
      "carrierId": int, // ID hãng vận chuyển
      "carrierCode": string, // Mã hãng vận chuyển
      "carrierName": string, // Tên hãng vận chuyển
      "shipFee": double, // Phí vận chuyển,
      "codFee": double, // Phí thu tiền hộ,
      "declaredFee": double, // Phí bảo hiểm (Nếu đơn có mua bảo hiểm và hãng có thu phí bảo hiểm)
      "customerShipFee": double,// Phí thu của khách,
      "returnFee": double,// Phí chuyển hoàn,
      "overWeightShipFee": double,// Phí vượt cân,
      "carrierServiceName": string, // Dịch vụ vân chuyển
      "description": string, // ghi chú của khách hàng
      "privateDescription" string, // ghi chú của CSKH
      "customerId": int, // Mã khách hàng
      "customerName": string, // Tên khách hàng
      "customerMobile": string, // Họ tên khách hàng
      "customerEmail": string, // Email khách hàng
      "customerAddress": string, // Địa chỉ khách hàng
      "customerCityId": int, // Mã tỉnh
      "customerCity": string, // Thành phố
      "customerDistrictId": int, // Mã quận/huyện
      "customerDistrict": string, // Quận huyện
      "createdById" : int, // ID người tạo đơn
      "createdByName": string,// Người tạo đơn
      "createdDateTime": string, // Thời gian tạo đơn hàng
      "deliveryDate": string, // Thời gian giao đơn hàng
      "statusCode": string, // Mã trạng thái
      "statusName": string, // Trạng thái đơn hàng
      "calcTotalMoney" : double, // Tổng thu của khách
      "trafficSourceId" : int // Id nguồn đơn hàng
      "trafficSourceName" : string // Tên nguồn đơn hàng
      "saleId": int // ID nhân viên bán hàng
      "saleName": string // Tên nhân viên bán hàng,
      "products": array, // Xem bảng Order product bên dưới,
      "returnFromOrderId" : int // với đơn loại trả hàng, có thể có thêm thuộc tính này để biết trả từ đơn hàng nào
      "channel" : int // Kênh bán,
      "affiliateCode" : string // mã giới thiệu
      "affiliateBonusCash" : int // tiền hoa hồng được hưởng theo mã giới thiệu
      "affiliateBonusPercent" : int, // phần trăm hoa hồng được hưởng theo mã giới thiệu
      "tags": array, // Xem bảng Order tags bên dưới,
      "saleChannel": string // Kênh bán hàng
    ],
    [
      // Đơn hàng 2
    ],
    // ...
  ]
]

Order Product

[
  [
    "productId": int, // ID sản phẩm
    "productName": string, // Tên sản phẩm
    "productCode": int, // Mã sản phẩm
    "productBarcode": string, // Mã vạch sản phẩm
    "price": double, // Giá sản phẩm
    "quantity": double, // Số lượng sản phẩm
    "weight": int , // Trọng lượng sản phẩm
    "imei": string, // IMEI của sản phẩm
    "discount": double, // Chiết khấu theo sản phẩm
    "description": string, // Mô tả sản phẩm
  ],
  [
    // Sản phẩm 2
  ],
  // ...
]

Order tags

  [
    'Nhãn 1'
  ],
  [
    'Nhãn 2'
  ],
  [
    // Nhãn 3
  ]
  // ...

Last updated