Lấy danh sách sản phẩm xuất nhập kho nháp

 • /api/bill/imexrequirements: Tính năng này dùng để lấy danh sách sản phẩm yêu cầu xuất nhập kho của doanh nghiệp.

Request

 • The search param - (Data array)

 • Chú ý: Hệ thống chỉ hỗ trợ lấy đơn hàng trong 10 ngày. Nếu bạn không truyền param fromDate và toDate, mặc định sẽ lấy 10 ngày gần nhất. Nếu bạn muốn lấy dữ liệu các ngày cũ hơn, xin vui lòng truyền fromDate và toDate trong khoảng 10 ngày (VD: 2021-09-01 => 2021-09-10, 2021-09-11 => 2021-09-20).

Response

JSON decode the response to get the structure:

data = [
  totalPage: Tổng số trang,
  page: Trang hiện tại,
  Imexs: [
    id: ID phiếu sản phẩm yêu cầu xuất nhập kho,
    billId: ID phiếu yêu cầu xuất nhập kho,
    type: Loại xuất nhập kho,
    typeName: Tên loại xuất nhập kho,
    mode: Kiểu xuất nhập kho,
    modeName: Tên kiểu xuất nhập kho,
    fromDepotId: ID kho xuất,
    fromDepotName: Tên kho xuất,
    toDepotId: ID kho nhận,
    toDepotName: Tên kho nhận
    supplierId: ID nhà cung cấp,
    supplierName: Tên nhà cung cấp,
    supplierMobile: Số điện thoại nhà cung cấp,
    productStoreId: ID sản phẩm yêu cầu xuất nhập kho,
    proudctStore: [
      code: Mã sản phẩm,
      barcode: Mã vạch sản phẩm,
      name: tên sản phẩm,
      importPrice: Giá nhập sản phẩm,
      price: Giá bán sản phẩm
    ]
    imeiId: Imei Id,
    imei: Số imei sản phẩm,
    requiredQuantity: Số lượng sản phẩm yêu cầu,
    damagedQuantity: Số lượng sản phẩm hỏng,
    requiredImportPrice: Giá nhập sản phẩm yêu cầu,
    requiredPrice: Giá sản phẩm yêu cầu,
    requiredById: ID người lập phiếu yêu cầu,
    requiredByUser: Tên người nhập phiếu yêu cầu,
    requiredDateTime: Thời gian tạo phiếu yêu cầu ,
    approvedQuantity: Số lượng sản phẩm yêu cầu được duyệt,
    approvedImportPrice: Giá nhập sản phẩm yêu cầu được duyệt,
    approvedPrice: Giá sản phẩm yêu cầu được duyệt,
    approvedDescription: Mô tả của người duyệt yêu cầu,
    approvedById: ID người duyệt yêu cầu,
    approvedByUser: Tên người duyệt yêu cầu,
    approvedDateTime: Thời gian duyệt yêu cầu,
    realQuantity: Số lượng sản phẩm yêu cầu được xác nhận,
    realDateTime: Thời gian sản phẩm yêu cầu được xác nhận,
    status: id trạng thái sản phẩm yêu cầu,
    statusName: Tên trạng thái
  ],
  ….
  [...]
]

Last updated