Lấy thông tin chi tiết sản phẩm

 • /api/product/detail: Tính năng này dùng để lấy thông tin chi tiết của sản phẩm. Nếu sản phẩm được đồng bộ từ Nhanh.vn sang website của bạn, đôi khi bạn sẽ muốn lấy thêm thông tin chi tiết của sản phẩm đó.

Request

Response

JSON decode the response to get the structure:

KeyTypeDescription

code

int

1 = success or 0 = failed

messages

[ ]

is an array of error messages if code = 0

data

[ ]

is an array of the parent and all child products (if the requested has child products)

data = [
  {
    // all properties are listed in the table below
  },
  ...
]
KeyTypeDescription

idNhanh

bigint(20)

ID sản phẩm trên Nhanh.vn

merchantCategoryId

int

ID danh mục sản phẩm trên các site tích hợp (tính năng này hiện chỉ phục vụ cho các sàn TMĐT)

merchantProductId

int

ID sản phẩm phi độc quyền (tính năng này chỉ phục vụ cho các sàn TMĐT)

categoryId

int

ID danh mục sản phẩm trên Nhanh.vn

brandId

int

ID thương hiệu trên Nhanh.vn

brandName

brand

Tên thương hiệu trên Nhanh.vn

parentId

bigint(20)

ID sản phẩm cha trên Nhanh.vn

code

string(255)

Mã sản phẩm

barcode

string(255)

Mã vạch sản phẩm

name

string(255)

Tên sản phẩm

otherName

string(255)

Tên khác của sản phẩm

importPrice

double

Giá nhập

oldPrice

double

Giá cũ

price

double

Giá bán lẻ

wholesalePrice

double

Giá bán buôn

vat

int

% thuế giá trị gia tăng (VD: 10)

image

string(255)

Đường dẫn tuyệt đối của ảnh đại diện

images

array

Đường dẫn tuyệt đối của các ảnh khách của sản phẩm

status

string

Trạng thái của sản phẩm: Active | Inactive | OutOfStock

previewLink

string

Link chi tiết của sản phẩm trên website (if status is Active)

description

string

Mô tả ngắn của sản phẩm

highlight

array

Đặc điểm nội bật của sản phẩm

content

string

Bài viết chi tiết của sản phẩm

showHot

int

(Giá trị 0 | 1) Sản phẩm được đánh dấu là sản phẩm hot

showNew

int

(Giá trị 0 | 1) Sản phẩm được đánh dấu là sản phẩm mới

showHome

int

(Giá trị 0 | 1) Sản phẩm được đánh dấu hiển thị ở trang chủ

width

int

in cm

height

int

in cm

warrantyAddress

string

Địa chỉ bảo hành

warrantyPhone

string

Số điện thoại bảo hành

warranty

int

Số tháng bảo hành

warrantyContent

string

Nội dung bảo hành

length

int

in cm

shippingWeight

int

in gram

createdDateTime

datetime

Định dạng: yyyy-mm-dd hh:mm:ss

inventory

array

Thông tin tồn kho: xem ở bảng Inventory bên dưới

attributes

array

Inventory

[
  // Tổng tồn trong tất cả các kho
  "remain": int // số lượng tồn kho
  "shipping": int // số lượng đang giao hàng
  "holding": int // số lượng đang tạm giữ
  "damage": int // số lượng lỗi
  "available": int // số lượng có thể bán (sử dụng để hiển thị trên website,chặn đặt hàng khi hết số tồn hoặc vượt quá số tồn).
  // Tồn tại từng kho
  "depots": [
    "depotId" => [
    "remain": int // số lượng tồn kho
    "shipping": int // số lượng đang giao hàng
    "holding": int // số lượng đang tạm giữ
    "damage": int // số lượng lỗi
    "available": int // số lượng có thể bán (sử dụng để hiển thị trên website, chặn đặt hàng khi hết số tồn hoặc vượt quá số tồn).
    ],
    "depotId" => [
    ...
    ],
  ...
  ]
]

Last updated