Core functions

Lấy ra giá trị của param

1
getParam(options): string
Copied!
 • Params
  • options: string
Key
Data Type
Description
value
string
Lấy theo param được post lên url

Hàm này dùng để minify js, css trên website

1
srcLink(options): array
Copied!
 • Params
  • options: array
Key
Data Type
Description
link
array
mảng css hoặc js

Lấy ra url hiện tại

1
getCurrentUrl()
Copied!
 • Response
  • Url hiện tại

Cookies

Tạo mới 1 cookies

1
setCookies(param, value, time)
Copied!
 • Params
  • options: value
Key
Data Type
Description
param
string
tên cookies
value
value
giá trị của cookies
time
time
thời gian lưu cookies

Lấy ra giá trị cookies đã lưu

1
getCookies(option): string
Copied!
 • Params
  • options: string
Key
Data Type
Description
value
string
tên cookies đã lưu

Xóa cookies đã lưu

1
unsetCookies(option): string
Copied!
 • Params
  • options: string
Key
Data Type
Description
value
string
tên cookies đã lưu

Nhận và giải mã chuỗi đã mã hóa JSON

1
jsonDecode(options): string, array
Copied!
 • Params
  • options: Đây là một bitmask của tùy chọn giải mã JSON. Hiện tại, có hai option được hỗ trợ.
   • JSON_BIGINT_AS_STRING
   • JSON_OBJECT_AS_ARRAY
 • Lưu ý: Hàm số này chỉ hoạt động đối với chuỗi ký tự đã encoding bằng UTF-8.
 • Response
  • Trả về dữ liệu được mã hóa trong json thành kiểu PHP thích hợp TRUE, FALSE và NULL. Nếu json không thể giải mã hoặc dữ liệu được mã hoá vượt quá giới hạn đệ quy, nó sẽ trả về NULL

Giới hạn ký tự trong văn bản

1
subString(string, int)
Copied!
 • Params
Key
Data Type
Description
value
string
Đoạn văn bản, đoạn text
int
int
Số ký tự được giới hạn

Render thanh điều hướng theo router

1
buildBreadcrumbs(options) : array
Copied!
 • Params
Key
Data Type
Description
category
array
mảng dữ liệu của danh mục
 • Response
  • Trả về 1 mảng dữ liệu của danh mục bao gồm: tên, link, class (nếu có)

Filter

Tạo giá trị trong bộ lọc filter khi lọc, thường dùng trong lọc giá, sắp xếp ....

1
addFilter(param, value, mode)
Copied!
 • Params
Key
Data Type
Description
param
string
truyền param lên thanh url
value
string
giá trị của param
mode
int
giá trị của value
 • Mặc định mode set = 1 (append thêm 1 filter mới), mode set = 2 (Update filter cũ)
 • Response
  • trả về 1 link request chứa param

Xóa giá trị trong bộ lọc filter khi lọc, thường dùng trong lọc giá, sắp xếp ....

1
removeFilter(param, value)
Copied!
 • Params
Key
Data Type
Description
param
string
truyền param lên thanh url
value
string
giá trị của param
 • Response
  • trả về 1 link url hiện tại

lấy ra ảnh favicon của website

1
getFavicon()
Copied!
 • Response
 • trả về 1 link ảnh favicon

lấy ra ảnh logo của website

1
getLogoUri()
Copied!
 • Response
  • trả về 1 link ảnh logo

lấy ra id của doanh nghiệp đang dùng trên hệ thống

1
getStoreId()
Copied!
 • Response
  • trả về id của doanh nghiệp

lấy ra danh sách thành phố

1
getCity()
Copied!
 • Response
  • trả về 1 mảng các thành phố bao gồm: id, telephoneCode, englishName, nativeName, latitude, longitude ...

lấy ra danh sách quận huyện

1
getDistrict(cityId) : int
Copied!
 • param
Key
Data Type
Description
cityId
int
Id của thành phố
 • Response
  • trả về 1 mảng các quận huyện của thành phố bao gồm: id, telephoneCode, englishName, nativeName, latitude, longitude ...

User

lấy ra user trên hệ thống

1
getUser()
Copied!
 • Response
  • trả về 1 user nếu trường hợp user đó đăng nhập vào website còn không sẽ trả về null

Check user có đăng nhập vào website hay không

1
hasIdentity()
Copied!
 • Response
  • trả về true hoặc false

Header

Lấy ra thẻ meta

1
showMetaTag()
Copied!
 • Response
  • trả về thẻ meta được khách cấu hình trên hệ thống bao gồm: robots, googleSiteVerification ...

Lấy ra cài đặt facebook id

1
getAppId()
Copied!
 • Response
  • trả về id của app facebook

Lấy ra mảng dữ liệu extraSettings đc setting chung

1
extraSettings()
Copied!
 • Response
  • trả về thẻ meta được khách cấu hình trên hệ thống bao gồm: generatedTimeAndAuthor ...

Lấy ra script được cài đặt trên hệ thống

1
loadScripts(options): array
Copied!
 • Response
  • trả về scripts được khách cấu hình trên hệ thống bao gồm: facebook, google, other ...
Key
Data Type
Description
options
array
giá trị của array
 • nếu options = {'positionHead':true} => thì sẽ lấy ra google tag manager head, facebook pixel, google adwords
 • nếu không truyền vào options => thì sẽ lấy ra google tag manager head, facebook pixel, google adwords, remaketting google facebook

Lấy ra banner

1
getBannerByPositionCode(options): string
Copied!
 • Param
  • options: string
Key
Data Type
Description
options
string
vị trí của banner

Lấy sản phẩm đã xem

getHistory(options): array
 • Param
  • options: array
Key
Data Type
Description
limit
int
số lượng sản phẩm lấy ra
loadContent
bool
Lấy ra content của sản phẩm (true

Lấy danh sách chương trình khuyến mãi

1
getPromotions(options)
Copied!
 • Param
  • options: array
Key
Data Type
Description
id
int
Id của chương trình khuyến mãi muốn lấy
limit
int
giới hạn chương trình lấy ra

Lấy danh sách sản phẩm của chương trình khuyến mãi

1
getPromotionProduct(options)
Copied!
 • Param
  • options: array
Key
Data Type
Description
id
int
Id của chương trình khuyến mãi muốn lấy
limit
int
giới hạn số sản phẩm lấy ra

Lấy thương hiệu theo danh mục sản phẩm

1
loadBrand(options)
Copied!
 • Param
  • options: array
Key
Data Type
Description
Id
int
id của thương hiệu muốn lấy
categoryId
int
Id của danh mục sản phẩm
parentId
int
Id của thương hiệu cha
onlyParent
bool
Chỉ lấy thương hiệu cha ( true hoặc false )
limit
int
Giới hạn số thương hiệu muốn lấy
Last modified 25d ago